I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą internetową, poprzez zarejestrowanie się, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego mailem.
 2. Organizatorzy tj. "Celina Twardysz Training Centre" rezerwują miejsce na okres 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia internetowego. O zakończeniu procesu rejestracji decyduje otrzymanie poprawnie wypełnionych kwestionariuszy oraz wpłata całości kwoty (1000 zł) za szkolenie lub zaliczki w kwocie 300 zł na poczet szkolenia. 
 3. W przypadku wpłaty zaliczki całość należności za szkolenie należy uiścić na 30 dni przed szkoleniem.
 4. Każdy uczestnik szkolenia po wypełnieniu formularza otrzyma Numer Konta Bankowego, na które wnosi się wszystkie opłaty związane ze szkoleniem.
 5. Konto bankowe organizatora szkolenia obsługuje Bank Millenium S.A.

II. REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po rozpoczęciu procesu rejestracji oraz po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu e-formularza zgłoszeniowego wysłanego przez organizatora.
 2. W kolejnym kroku należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem
  2. Dokonać  wpłaty za kurs w terminie 21 dni od daty otrzymania e-formularza zgłoszeniowego od organizatora.

III. OPŁATY

 1. Wszelkie opłaty za kurs należy dokonywać na numer konta podany w mailu zwrotnym otrzymanym od organizatora.
 2. Wpłata za szkolenie / zaliczka zwracana jest w zależności od daty rezygnacji ze szkolenia. Rezygnacja powinna nastąpić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego okresu wpłacona kwota (wliczając zaliczkę) nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku:
  – odwołania wydarzenia przez organizatora
  – zmiany terminu wydarzenia lub jej części (modułu) przez organizatora, podczas gdy uczestnik nie może uczestniczyć w nowym terminie.

IV. REZYGNACJA

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia.
 2. Rezygnację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości mailowej z konta podanego w formularzu zgłoszeniowym w której uczestnik informuje o decyzji rezygnacji ze szkolenia podając numer konta na które mają zostać zwrócone pieniądze.
 3. Warunki zwrotu przedstawione zostały w punkcie 2 i 3 (patrz. opłaty).
 4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa a organizator informuje, iż nie ma obowiązku umożliwienia uczestnikowi odrobienia nieobecności w innym terminie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w Regulaminie.
 2. Uczestnika szkolenia obowiązuje kulturalne zachowywanie podczas zajęć i nie przeszkadzanie instruktorowi, ani innym uczestnikom szkolenia.
 3. Uczestnik odpowiada osobiście za szkody w mieniu i zdrowiu, wyrządzone przez niego podczas szkolenia względem innych uczestników, organizatora i instruktora
 4. Uczestnik udostępnia swój wizerunek i zgadza się na wykorzystanie go w celach promocyjnych przez organizatora.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej, materiałów pomocniczych oraz skryptów szkoleniowych w języku polskim.
 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje transportu, zakwaterowania i wyżywienia (z wyłączeniem kawy i herbaty w czasie szkolenia).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/modułu w wyjątkowych okolicznościach. Zmiana terminu szkolenia oznacza, iż uczestnik ma prawo dokonać rezygnacji z udziału w szkoleniu z pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika ze szkolenia w przypadku nie przestrzegania „Praw i obowiązków uczestnika szkolenia”, zawartych w Regulaminie.
 6. Organizator oświadcza, iż przekazane mu dane osobowe podlegają ochronie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 
 
vuralyavas

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami